Algemene bestel- en verkoopvoorwaarden

 

Iedere bestelling brengt het onvoorwaardelijk aanvaarden van de volgende bestel- en verkoopvoorwaarden mee. Ze zijn van toepassing op ieder product aangeboden op deze webwinkel en op alle leveringen. Op de Algemene Voorwaarden van De Banier is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Dit moet gebeuren binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

1. Hoe bestellen?

Bestellingen kunnen ons bezorgd worden via deze kanalen:
E-mail: verkoop@debanier.be
Website: www.debanier.be
Opsturen naar: De Banier, Langstraat 24, 2140 Borgerhout

2. Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen De Banier en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door De Banier gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af van de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
De Banier heeft het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
De Banier bevestigt de aankoop altijd per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.
Betaling van producten gekocht bij De Banier gebeurt uitsluitend via de voorgestelde betaalmiddelen.
De Banier blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen, hebt u geen speciale software nodig.
In geval van niet-tijdige betaling is De Banier bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden altijd opgemaakt in de taal van de website.

3. Prijzen en artikelen

De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw en exclusief transportkosten. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen.
De kleuren van producten zijn louter indicatief. Er kunnen kleurnuanceringen zijn in vergelijking met het werkelijke product.
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Banier is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, typefouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. De Banier doet er alles aan om die gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een levering niet kan gebeuren, door onopzettelijk foutieve stockgegevens of wanneer de leveranciers de producten niet meer leveren. In deze gevallen zal De Banier u zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.
De producten aangeboden door De Banier voldoen aan de wettelijke normen en mogen online verkocht worden.
Het is mogelijk dat De Banier op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. De Banier is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

4. Leveringstermijn en transportkosten

U kunt uw bestelling afhalen in één van de winkels van De Banier of in het centraal magazijn. We rekenen dan geen transportkosten aan en brengen u op de hoogte wanneer uw bestelling klaarstaat.
De Banier levert ook aan huis onder de volgende voorwaarden: gratis levering gelijkvloers bij een bestelling vanaf 65 euro, na aftrek van de eventuele korting, en inclusief btw.
Bij een bestelling voor minder dan 65 euro betaalt u transportkosten afhankelijk van het land van levering.

- voor België: 6,50 euro
- voor Nederland: 7,50 euro

De aangegeven leveringstermijn geldt alleen als aanwijzing en is niet bindend. Eventuele vertraging bij het leveren kan geen aanleiding geven tot koopverbreking, weigering van de koopwaar of schadevergoeding. Het risico van de levering ligt bij de koper.

5. Bedenktijd en retourneren

Voor alle producten gekocht bij De Banier heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.
Die periode gaat in op het moment dat u of iemand anders namens u de producten in ontvangst neemt. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

Wanneer u gebruik wilt maken van het verzakingsrecht moet u dat schriftelijk of telefonisch kenbaar maken binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek 'Annuleren, retourneren en ruilen' op onze website.

De goederen moeten uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) terugbezorgd worden. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen moeten bij de retourzending gevoegd worden, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

De Banier betaalt u het complete aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen terug. Als we de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, waarvoor u de bijhorende verzendkosten betaalt.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
* Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is, heeft u logischerwijs geen recht op het verzakingsrecht.
* Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd's, dvd's, software, cd-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
* Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op een andere manier beschadigd is, vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

Goederen moeten teruggestuurd worden naar het volgende adres: De Banier, Langstraat 24, 2140 Borgerhout.

6. Controle en garantie

De koper moet de goederen onmiddellijk na ontvangst nakijken. Zichtbare gebreken moeten onmiddellijk gemeld worden. Verborgen gebreken kunnen alleen aanleiding geven tot vervanging, niet tot schadevergoeding. Die gebreken moeten binnen de 14 dagen na levering schriftelijk gemeld worden aan De Banier.
De Banier volgt de officiële garantierichtlijnen van haar leveranciers. Die zijn per merk verschillend en worden daarom altijd vermeld bij aankoop van uw artikel.
Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van De Banier, behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij ons aan te dragen.

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van De Banier totdat de volledige betaling ervan heeft plaatsgevonden.

8. Annuleringsvoorwaarden creatieve workshops

Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte als je toch niet kan deelnemen. De annulering moet schriftelijk gebeuren. Dat kan per mail naar workshops@debanier.be.

Vermeld je naam, reservatienummer, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer en de winkel en de naam van de workshop.

Bij een annulering tot tien dagen voor de workshop ontvang je een tegoedbon ter waarde van je inschrijvingsbedrag min €10 administratiekosten.

Bij een annulering vanaf de negende dag voor de workshop of bij afwezigheid op de dag zelf moet je de volledige deelnameprijs betalen.

De Banier heeft het recht een workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of als de workshopbegeleiding door ziekte of overmacht niet beschikbaar is. In dat geval betalen wij het volledige inschrijvingsbedrag terug.

9. Kopen op krediet voor organisaties in België en Nederland

Op krediet kopen is enkel mogelijk voor door De Banier erkende organisaties uit België en Nederland. Indien nodig kan De Banier een volledig en rechtsgeldig ondertekende bestelbon opvragen. Op deze website vindt u de voorwaarden voor erkenning.

Tenzij anders vermeld op de factuur moet de betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum gebeuren. Als de factuur op de vervaldag nog niet betaald is, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10% forfaitaire schadevergoeding verhoogd. Bovendien is een verwijlintrest verschuldigd van 12% op jaarbasis.

Alle disconto- en bankkosten zijn ten laste van de koper.

Gelieve bij betaling via overschrijving de gestructureerde mededeling van de factuur te gebruiken.

Bankrekening-nr. 789-5562999-67
IBAN: BE93 7895 5629 9967
BIC code: GKCCBEBB
BE 0404.754.373

10. Geschillen

Op de Algemene Voorwaarden van De Banier is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. De rechtbank van Antwerpen is bevoegd voor alle geschillen.

11. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan De Banier of rechthoudende derden.

12. Klachten

Als er – al onze goede zorgen ten spijt – toch iets misloopt met de behandeling van de bestelling, contacteer ons dan gerust op 03‑270 04 44. We zoeken dan samen naar de beste oplossing.