Algemene bestel- en verkoopvoorwaarden

Iedere bestelling brengt het onvoorwaardelijk aanvaarden van de volgende bestel- en verkoopvoorwaarden mee. Ze zijn van toepassing op ieder product aangeboden op deze webwinkel en op alle leveringen. Op de Algemene Voorwaarden van De Banier is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

1. Hoe bestellen?

Bestellingen kunnen ons bezorgd worden via deze kanalen:
E-mail: verkoop@debanier.be
Website: www.debanier.be
Opsturen naar: De Banier, Langstraat 24, 2140 Borgerhout

2. Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen De Banier en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door De Banier gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af van de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
De Banier heeft het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
De Banier bevestigt de aankoop altijd per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.
Betaling van producten gekocht bij De Banier gebeurt uitsluitend via de voorgestelde betaalmiddelen.
De Banier blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen, hebt u geen speciale software nodig.
In geval van niet-tijdige betaling is De Banier bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden altijd opgemaakt in de taal van de website.

3. Prijzen en artikelen

De verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw en exclusief transportkosten. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen.
De kleuren van producten zijn louter indicatief. Er kunnen kleurnuanceringen zijn in vergelijking met het werkelijke product.
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. De Banier is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, typefouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. De Banier doet er alles aan om die gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een levering niet kan gebeuren, door onopzettelijk foutieve stockgegevens of wanneer de leveranciers de producten niet meer leveren. In deze gevallen zal De Banier u zo snel mogelijk verwittigen en een oplossing voorstellen.
De producten aangeboden door De Banier voldoen aan de wettelijke normen en mogen online verkocht worden.
Het is mogelijk dat De Banier op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor de bezoeker. Dergelijke links zijn louter informatief. De Banier is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

4. Leveringstermijn en transportkosten

U kunt uw bestelling afhalen in één van de winkels van De Banier of in het centraal magazijn. We rekenen dan geen transportkosten aan en brengen u op de hoogte wanneer uw bestelling klaarstaat.
De Banier levert ook aan huis onder de volgende voorwaarden: gratis levering gelijkvloers bij een bestelling vanaf 65 euro, na aftrek van de eventuele korting, en inclusief btw.
Bij een bestelling voor minder dan 65 euro betaalt u transportkosten afhankelijk van het land van levering.

- voor België: 7,50 euro
- voor Nederland: 8,50 euro

De Banier zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat u aan De Banier kenbaar heeft gemaakt.

De banier zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding zal De banier het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Banier tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

5. Bedenktijd en retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent daartoe niet verplicht. https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen na aankoop is verstreken. Na deze melding heeft u nog 14 dagen de tijd om het artikel aan ons terug te bezorgen.

Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek ‘ruilen en herroepen van online aankopen’ op onze website.

6. Controle en garantie

De wettelijke conformiteitsgarantie van 2 jaar voor consumptiegoederen is van toepassing.

Verder zijn de garantietermijnen en -voorwaarden gelijk aan degene die de fabrikant van het betreffende product hanteert, zonder evenwel afbreuk te doen aan de wettelijke garantie. 

U dient aandachtig de garantievoorwaarden van de fabrikant door te nemen voor het eerste gebruik van het product.

Goederen met gebreken, die terecht onder de garantie vallen, zullen worden gerepareerd of worden vervangen door eenzelfde- of gelijkwaardig product. Terugsturen van het product en verdere afhandeling van de garantie zal voor rekening zijn van De Banier.

Als een door u aangekocht product terecht onder de garantie valt, dient u contact op te nemen met De Banier teneinde afspraken te kunnen maken over reparatie of eventuele vervanging.

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven eigendom van De Banier totdat de volledige betaling ervan heeft plaatsgevonden.

8. Kopen op krediet voor organisaties in België en Nederland

Op krediet kopen is enkel mogelijk voor door De Banier erkende organisaties uit België en Nederland. Indien nodig kan De Banier een volledig en rechtsgeldig ondertekende bestelbon opvragen. Op deze website vindt u de voorwaarden voor erkenning.

Tenzij anders vermeld op de factuur moet de betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum gebeuren. Als de factuur op de vervaldag nog niet betaald is, wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10% forfaitaire schadevergoeding verhoogd. Bovendien is een verwijlintrest verschuldigd van 12% op jaarbasis.

Alle disconto- en bankkosten zijn ten laste van de koper.

Gelieve bij betaling via overschrijving de gestructureerde mededeling van de factuur te gebruiken.

Bankrekening-nr. 789-5562999-67
IBAN: BE93 7895 5629 9967
BIC code: GKCCBEBB
BE 0404.754.373

9. Geschillen

Op de Algemene Voorwaarden van De Banier is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. De rechtbank van Antwerpen is bevoegd voor alle geschillen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d., is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan De Banier of rechthoudende derden.

11. Klachten

Als er – al onze goede zorgen ten spijt – toch iets misloopt met de behandeling van de bestelling, contacteer ons dan gerust op 03‑270 04 44. We zoeken dan samen naar de beste oplossing.