Wedstrijdreglement

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die De Banier organiseert.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

De Banier is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Kipdorp 30.

 

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen deelnemen aan een wedstrijd van De Banier, met uitzondering van medewerkers en onderaannemers van De Banier en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat De Banier ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: betalend vast nummer, sms, mms,...) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan De Banier voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden waarvan de resultaten op dezelfde dag worden bekendgemaakt, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

 

3. Wedstrijdverloop

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting of schiftingsvraag bepaald uit alle deelnemers met het juiste antwoord.

3.2. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, worden de winnaar of winnaars bepaald door De Banier in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer De Banier de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van De Banier en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van De Banier te verwerken in audiovisuele en beeldende producties en deze producties op om het eender welke technische wijze alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart De Banier tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

De Banier is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien De Banier vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet gepast wordt bevonden.

 

4. Prijzen

4.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. Geschenkbonnen die je via De Banier wint mag je niet aan anderen doorverkopen.

4.2. De Banier kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.
4.3 De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat De Banier de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.  

4.4. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek ...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.

4.5 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. 
4.6 Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

 

5. Aansprakelijkheid van De Banier

5.1. De Banier is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

5.2. De Banier is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 De Banier is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is De Banier niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan De Banier niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij onbereikbaarheid kan De Banier de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorzien periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings-)formaliteiten vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan De Banier de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege De Banier. 
5.5 Indien De Banier genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan De Banier hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
5.6 De Banier is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. De Banier kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

 

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens die De Banier over de deelnemers verzamelt, vallen onder de Belgische privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). Zij zullen worden verwerkt en gebruikt zoals beschreven in de privacyverklaring van De Banier. Het beleid van De Banier met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik 'privacy' zoals vermeld op de website van De Banier. De Banier kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online-kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van De Banier alsook andere online-kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers.  Zij gaan er ook mee akkoord dat De Banier hen kan filmen of fotograferen voor een reportage over de wedstrijd.

 

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. De Banier houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt De Banier zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden - al dan niet online - van De Banier of zelfs van Chirojeugd Vlaanderen uit te sluiten.

De Banier behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door De Banier geleden schade (inclusief imagoschade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met De Banier of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

 

8. Medeorganisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van De Banier te worden gelezen als verwijzend naar zowel De Banier als de medeorganisator(en).

 

9. Het reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van De Banier aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die De Banier in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

9.2. Indien zulks vereist is, kan De Banier dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van De Banier en kan daar desgewenst worden afgedrukt.